Trung tâm GDNN - GDTX Hưng Hà

Là đơn vị sự nghiệp công lập cấp huyện, có chức năng đào tạo nghề nghiệp cho người lao động ở trình độ sơ cấp và dưới 3 tháng; thực hiện nhiệm vụ giáo dục thường xuyên; hướng nghiệp và tư vấn việc làm cho người học; liên kết đào tạo TC nghề, cao đẳng , đại học ...